مشتریان خارجی

Pin It

 

نام کشور

نام شخص

ردیف

 

ازبکستان

Mr Kalandarov

1

 

ترکمنستان

Dalan Alliance

2

 

ازبکستان

Mr Otaniyazov B.L

3

 

قزاقستان

Bybazarbayov

4

 

ترکمنستان

Nuryev Orazmurad Mollanepesovich

5

 

ازبکستان

Mr Oybek

6

 

ازبکستان

Nizom Optimal

7

 

عراق

Abubakr Haj Mohammadi

8

 

عراق

Mr Amin Fatah

9

 

عراق

Mr Zobeydi

10

 

تاجیکستان

Mr.Vahdat

11

 

قزاقستان

Mr.Khurshidov Kamal

12

 

ازبکستان

Maxsussuvqurilish

13

 

ازبکستان

Mr Primbetov

14

 

تاجیکستان

Ahmad Ahmadof

15

 

ازبکستان

Mr. Hamidov

16

 

ترکمنستان

Mr.Abdysetdar Azapov

17

 

ازبکستان

Mr Abirayev Otabek

18

 

عراق

Mr.Saad Mohsen Hamid

19

 

عراق

Mr. Shahriar Bazr Afkan & Hemmat Doost

20

 

ازبکستان

Mr. Madiev

21

 

ازبکستان

Mr Allanov

23

 

ازبکستان

Gal  Industrioal

24

 

ازبکستان

Mr Yusupov

25

 

ازبکستان

Mr Sultonov Muzaffar

26

 

ازبکستان

Temir Beton

27

 

ازبکستان

Mr Faxriyev

28

 

ازبکستان

Mr Soyibov

29

 

ازبکستان

Mr Otaniyozov

30

 

ازبکستان

Mr Panaev

31

 

ازبکستان

MR rashidov

32

 

ازبکستان

Jumaeva Muhabbat Muhammadovna

33

 

ازبکستان

Mr Ergashev

34

 

ازبکستان

Mr Abdurakhmon Tursunaliev

35

 

ازبکستان

Mr Otabek

36

 

ازبکستان

Mr Kamolov

37

 

ازبکستان

Mr Murodullaev

38

 

ازبکستان

Mr Aliyev

39

 

ازبکستان

Mr Alikulova

40

 

ازبکستان

Mr Khummatov

41

 

ازبکستان

Hermes Active

42

 

ازبکستان

Mr Fayzullayev

43

 

ارمنستان

Kapavor

44

 

ازبکستان

Mr Jumaeva

45

 

ازبکستان

Mr Kamolov

46

 

تاجیکستان

Safarov Baba vali

47

 

عراق

Mahmoud Shakir

48

 

ازبکستان

Mr Murodulloyev Abdurakhman

49

 

ازبکستان

Mr Rahimnazarov

50

 

ازبکستان

Servis Baxt Hankor

51

 

ازبکستان

Mr Juraev

52

 

عراق

Mr Ghazban Abed Khzeyr

53

 

ازبکستان

Ismoilov

54

 

ازبکستان

Rakhmatov

55

 

ازبکستان

Kalandarov

56

 

ازبکستان

Angren Agro Gold Invest

57

 

ازبکستان

Yusuf Abduqodir

58

 

ازبکستان

Salimov

59

 

افغانستان

Ahmad Wali Construction Company

60

 

افغانستان

Habib Feyz Group

61

 

آذربایجان

Mr Shirin Farahov

62

 

امارات

Mr Zilu

63

 

پاکستان

Peshawar company

64

 

سلیمانیه عراق

Mr Kak Bakhtiar Hamedoni

65

 

اربیل عراق

Mr Farhad Khalil

66

 

عراق

Mr Mahmud Shakir

67

 

ترکمنستان

Mr Ramin

68

 

عربستان

Mr Omar Suleiman

69