شناسایی پارامترهای موثر بر توسعه معدن و صنعت سنگ شکن و بازگشت آن بر اقتصاد کشور

Pin It

 

چکیده :

پیشرفت سریع فناوری راه وساختمان و نوآوری ساخت و ساز و اقتصاد رو به رشد کشورها موجب شده تا نیاز به مواد اولیه جهت ساخت و ساز روز به روز افزایش یابد در کشورهایی که از اقتصاد خوبی بهره مند می باشند و در حال توسعه هستند این موضوع چشمگیرتر می باشد . لذا در این مقاله که از جهت هدف کاربردی و از لحاظ گرد آوری داده ها توصیفی – پیمایشی می باشد و به منظور شناسایی عوامل از تحقیقات پیشین و اولویت بندی عوامل به سراغ خبرگان صنعت سنگ شکن و تعیین میزان اثرات عوامل شناسایی شده بر اقتصاد کشور از روش   AHP و رگرسیون استفاده گردیده و در پایان نتایج حاصله نشان داد که رونق حمل و نقل و مسکن اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورها و افزایش قیمت حامل های انرژی اثر منفی بررشد اقتصادی کشور دارد .... ادامه در مقالات بعد

 

نموداراقتصادی توسعه معادن